Шкільна бібліотека

ПЛАН РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ГРИЩЕНЕЦЬКОГО НВК НА 2016 - 2017 Н.Р.

І. Основні завдання і напрямки роботи

шкільної бібліотеки в 2016-2017 навчальному році.

У авчальному та виховному процесі роль книги неоціненна.

Сьогодення вимагає від шкільної бібліотеки бути справжнім центром навчально-виховного процесу.

Виходячи із основних положень Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», державних документів про бібліотечну справу в Україні в 2016-2017 навчальному році перед бібліотекою школи постають такі завдання:

1. Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, вихованню інтелектуально – розвиненої особистості.

2. Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, про неділимість України, повагу до героїв України, свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина.

3. Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватися довідковою літературою.

4. Пробудження інтересу до читання, виховання, шанобливого ставлення до книг.

5. Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей,гуманізму,милосердя, духовності, естетичної, правової, економічної, культури, здорового способу життя.

6. Інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності.

7. Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та сучасності Черкащини.

8. Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибока повага до державної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів та націй.

9. Виховання бережливого ставлення до книги.

10. Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, методичною та художньою літературою.

11. Подальший розвиток інформативної функції бібліотеки як інформативно-культурного центру школи.

12. Інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів.

13. Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи.

ІІ. Діяльність бібліотеки щодо сприяння гуманізації і гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного ставлення школярів.

Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб.

Зміст роботи.

1.Організіція екскурсій до бібліотеки для першокласників, ознайомлення із правилами користування бібліотекою та книгою, знайомство з фондом.

Вересень 2016 року.

2. Вивчення читацьких інтересів. Перереєстрація читачів. Продовження роботи з боржниками.

Вересень 2016 року

3. Вивчення і задоволення інформаційних потреб користувачів.

4. Регулярно проводити колективні та індивідуальні бесіди з користувачами про правила користування і розпорядок роботи шкільної бібліотеки.

5. Проводити анкетування користувачів стосовно запису.

6.Провести індивідуальний аналіз читання.

7.Вчасна організація доставки підручників, художньої та методичної літератури.

8. Індивидуальна робота з читачами:

А) проведення рекомендаційних бесід;

Б) бесіди з читачами-учнями про прочитану книгу;

В) консультації щодо вибору книги.

9. Взаємодія бібліотеки з медпрацівниками:

А) забезпечення учителів літературою;

Б) інформування про надходження нової літератури;

В) спільна робота із збереження книжкового фонду;

Г) організація книжкових виставок, оглядів літератури.

10. Робота з популяризації літератури:

А) участь у всіх шкільних заходах;

Б) надання допомоги учителям у виборі літератури для проведення шкільних свят, тощо;

В) постійно проводити звірку літератури, підручників та інших носіїв інформації з супроводжуючим документом;

Г) вчасно проводити підготовку актів про отриману літературу та інших джерел інформації;

Д) запис літератури, СД, відеокасет в інвентарну книгу;

Е) ведення зошита заміни втрачених документів, підручників, художньої та галузевої літератури.

11. Технічне опрацювання літератури, підручників, комплект-дисків, відеокасет інших джерел інформації:

- штампування;

- запис інвентарного номера;

- занесення в інвентарну книгу.

12.Реєстрація періодичних видань:

- відмітка про надходження;

- доставка підручників;

- групова обробка підручників;

- розпаковка підручників, запис інвентарного номера;

- розстановка у фонд підручників.

13. Ведення сумарного обліку (назв і кількість):

- підручників;

- художньої літератури.

14. Систематичне упорядкування фонду, нових надходжень художньої і методичної літератури та періодичних видань.

15. Проведення бесід групових та індивідуальних по збереженню фонду;

-рейди-перевірки по збереженні підручників;

- робота «Книжкової лікарні».

16. Постійно проводити роботу з учнями, які мають заборгованість підручників та художньої літератури.

17. Проводити санітарні дні.

18. Перевірити, зашифрувати і розставити за таблицею ББК нове надходження художньої та методичної літератури.

19. Оформлення передплати на періодичні видання.

ІІІ. Інформаційно-бібліографічна робота

1. Організація книжкових виставок:

- нових надходжень;

- тематичних;

- періодичних видань;

- до знаменних і пам’ятних дат.

2. Тематичні полички

3. Постійно проводити бесіди про культуру читання. Спонукання читачів до різноманітного читання літератури.

4. Розповідь-бесіда про права і обов’язки користувачів.

5. Організаційно-виховна та масова робота.

1. Проведення бесід на батьківських зборах про важливість залучення дітей до читання книг.

2. Наявність підручників у фонді школи.

3. Надання допомоги вчителям, учням, батькам у підготовці та проведенні масових заходів:

- шкільних олімпіад;

- календарних свят;

- дискусій та вікторин;

- літературних вечорів;

4. Своєчасне забезпечення підручниками всіх класів.

5. Видача і прийом літератури :

- на абонемент;

6. Добір літератури за темою з використанням довідкового апарату.

7. Проведення індивідуальних бесід з користувачами, аналіз списків читання.

8. Робота із заборгованість (перегляд формулярів читачів, повідомлення боржників, відмітка про дату нагадування.)

9. Ведення обліку роботи шкільної бібліотеки.

10. Ведення довідково-бібліографічного апарату шкільної бібліотеки.

11. Записи про прочитане. Відгук на книжку.

ІY Підвищення кваліфікації.

1. Систематичні відвідування методичних семінарів, методичних об'єднань і обмін досвідом роботи.

2. Ознайомлення з фаховою літературою, самостійна робота.

3. Пошук інформації за алфавітним каталогом.

4. Вивчення документів, матеріалів із питань освіти та бібліотечної справи.

5. Вивчити фонд підручників щодо придатності їх для використання в поточному році.

Y. Робота з активом бібліотеки.

1. Залучення активістів-учнів для допомоги в роботі бібліотеки.

2. Технічна обробка літератури:

- ремонт книг;

- штемпелювання книг;

- запис в інвентарну книгу підручників;

- розстановка літератури по стелажах.

YІ. Організація роботи з бібліотечним фондом художньої літератури та шкільних підручників.

1. Видача підручників на 2016-2017 навчальний рік.

2. Провести бесіду з учнями:»Бережіть книгу, підручник.»

3. Перевіряти по класах стан збереження підручників учнями.

4. В кінці навчального року зобов’язати учнів відремонтувати підручники якими користувалися.

5. Пропонувати на допомогу навчанню допоміжні підручники які дозволені згідно збірником наказів МОУ.

6. Аналіз читацького формуляра.

7. Індивідуальні бесіди з учнями про прочитану книгу.

8. Підготувати акти на списання зношеної літератури та підручників.

9. Збереження книжкового фонду:

- ремонт художньої, методичної літератури та підручників;

- знепилювання книжкового фонду;

- виховання бережливого ставлення до книг;

- ліквідація читацької заборгованості книг;

- вчасне повернення книг до бібліотеки;

- індивідуальний підхід до кожного читача бібліотеки.

10. Читацькі інтереси школярів та роль книги у формуванні особистості учня.

11. Облік бібліотечного фонду.

YІ І. Заходи щодо обладнання шкільної бібліотеки.

1. Ремонт приміщення бібліотеки.

2. Придбання канцтоварів для роботи.

3. Поповнення фонду художньої літератури, енциклопедичними виданнями з усіх галузей знань.

4. Ремонт меблів, придбання принтера і ксерокса.

5. Надходження у фонд сучасної художньої, методичної літератури.

6. Придбання папок для різних матеріалів.

Бібліотекар НВК : Остапець Н.В.

Знаменні дати на 2016/2017 навчальний рік

ВЕРЕСЕНЬ 2016 р.

ЖОВТЕНЬ 2016 р.

ЛИСТОПАД 2016р.

ГРУДЕНЬ 2016 р.

Звіт роботи шкільної бібліотеки

за 2015-2016 н.р.

Шкільна бібліотека є скарбницею інформації , вона сприяє гармонійному розвитку особистості , розвиває прагнення до пошуку інформації, свідомого осмислення інформаційних джерел.

Тому робота бібліотеки спрямована на реалізацію заходів та завдань, витікаючи із науково-методичної проблеми школи, щорічного шкільного плану, навчально-виховної роботи, основних нормативних документів Міністерства освіти і науки, питань уряду України.

У 2015-2016 р. щкільний бібліотекар працював над проблемою – «Роль шкільної бібліотеки у розвитку читацької активності та формуванні життєвих компетентностей школярів».

З метою бережливого ставлення до книги як до друга, наставника, вчителя проводяться рейд-перевірки стану збереження шкільних підручників. Для оперативного інформування педагогічного колективу, керівництва школи пропонується інформаційний стенд «Нові надходження.» Це дуже ефективна і зручна форма інформації.

Для якісного інформаційного забезпечення читачів потрібна систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення бібліотечного фонду; формування ядра фонду, основу якого складала б українська книга.

Фонд шкільної бібліотеки систематизовано за віковими групами книгокористувачів та розставлено на полицях на основі структури бібліотечно-бібліографічної класифікації. Стелажі з основним книжковим фондом розміщено при відкритому доступі для читачів, що дає їм змогу краще вивчати розміщення та склад книжкового фонду, вільно у ньому орієнтуватися. У бібліотекаря є можливість провести бесіду з читачем, порекомендувати кращі твори, влаштувати безпосередньо на стелажах невеликі книжкові виставки. Все це спрямоване для популяризації книжкового фонду, для покращення обслуговування читачів. Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю.

У бібліотеці ведеться сумарний та індивідуальний облік книг бібліотечного фонду. Сумарний облік книжкового фонду відображає надходження, вибуття, загальну чисельність, розподіл видань за видами та змістом, які фіксуються у "Сумарній книзі". Індивідуальний облік - це облік кожного примірника книги, що надходить до бібліотеки. Реєструються ці надходження в "Інвентарній книзі".

Основними джерелами поповнення фонду нашої бібліотеки є:

- централізоване поточне комплектування через РВО;

- одержання літератури, прийнятої взамін загубленої читачами;

- одержання літератури, подарованої бібліотеці учнями школи, їхніми батьками;

- передплата періодичних видань. Література, яка надходить від районного управління освіти - це, в основному, підручники. На жаль, художньої та галузевої літератури отримуємо недостатньо.

Спільно з філологами нашої школи організовано стенд «Поети рідного краю», де висвітлена творчість відомих земляків

В. Затуливітра та М. Донця.

Виправдовують себе й акції: "Подаруй книгу бібліотеці", "Родина - шкільній бібліотеці». Приємно бачити радісні обличчя дітей, коли вони з гордістю віддають свої маленькі скарби шкільній книгозбірні.

Упродовж 2015-2016 н.р. у бібліотеці були проведені виставки книг до 170-річчя з дня народження І. Карпенка - Карого (вересень), 80-річччя з дня народження Б.Олійника та конкурс декламаторів віршів (жовтень), зустріч біля книжкової полиці до 180 –річчя з дня народження М. Твена «Цікаві факти з життя письменника» (листопад) , зустріч – інформація до 115-ї річниці з дня народження українського письменника О. Ковіньки (січень), бібліотечний вісник до 85- річчя з дня народження В. Нестайка - українського письменника, драматурга (січень) , Зустріч біля книжкової полиці до 110 – річниці з дня народження У. Самчука (лютий) та ін.. відомих письменників та поетів ( згідно плану).

Яскраво та урочисто були проведені заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек (вересень), лінійка до 97-ї річниці з дня народження В. Сухомлинського . Актив санітарно – господарської комісії щотижня проводив рейд- перевірки стану збереження підручників та висвітлював результати на лінійках щопонеділка.

Мав місце ряд бібліотечних уроків для учнів молодших та середніх класів: «Структура книги» 2-3кл.,, «Як читати газети, художню літературу» 4 кл., «Словник – це всесвіт в алфавітному порядку» 6-7кл. , «Як берегти книгу» 1-4кл. та ін..

Для учнів молодших класів у протягом вересня – травня були проведені літературні вікторини «Казкова вікторина» (вересень), « До казки на гостину» жовтень), «Чарівний клубочок» (січень), зустрічі біля книжкових полиць, вітрини нових надходжень.

З метою вивчення сформованості бібліотечно-бібліографічних навичок було проведено анкетування учнів 4-х класів “Що ти читаєш?” Для виявлення читацької самостійності учнів 6 класів – анкети “Що впливає на твій вибір книги?”.

З метою популяризації книг, періодичних видань та інших ресурсів в бібліотеці організовуються книжкові виставки, тематичні полички« Канівщина – моя Батьківщина»,» Право у житті людини», «Козацька слава не вмре, не поляже», «Хочеш розумним стати – бери, читай, вчись», «Казковий дивограй», «Люби і знай свій рідний край», поновлюється поличка профорієнтаційної літератури,інформаційні виставки-мініатюри до визначних подій, знаменних дат, до ювілеїв видатних людей, нових поступлень тощо. Вони наповнюються книгами, журналами,копіями статей, стислою інформацією з теми, ілюстраціями, портретами та іншим інформаційним матеріалом.

Ефективна в напрямку пропаганди книги, виховання культури читання є масова робота шкільної бібліотеки: лінійка до Дня українського козацтва , Андріївські вечорниці, Свято « Дочка Прометея», свято « Мово моя барвінкова, диво калинове», , літературне свято до дня народження Великого Кобзаря, тиждень дитячої та юнацької книги, конкурси юних поетів та декламаторів віршів , проведення конкурсів малюнків , бібліотечних акцій та ін..

ДРУЖБА З КНИГОЮ - ЦЕ СВЯТО!

РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ ОБЄ'ДНАННЯ БІБЛІОТЕКАРІВ